Disclaimer

De website van Vocking is speciaal voor haar klanten opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onze voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is. Vocking wijst erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen en adviseert u daarom de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan. Vocking spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vocking behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie aan de gebruiker. Vocking heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Dit geldt ook voor internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website van Vocking.

Beleggen is een bezigheid met een substantieel risico. Deze website is dan ook op generlei wijze een uitnodiging om dit te gaan doen. Vocking heeft deze website uitsluitend gecreeerd voor het verstrekken van informatie en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie op deze website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle hierin opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen van derden en is, voor zover wij dit kunnen nagaan, accuraat. Vocking kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen en kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (beleggings)beslissingen. Voorbeelden en raadgevingen zijn geen beleggingsconsult of aanbeveling en zijn uitsluitend bedacht voor algemeen en pedagogisch nut. Hieruit kan men geen enkel recht doen gelden. Dat geldt ook ten aanzien van het maken van winst of verlies. Vocking geeft geen enkel advies omtrent in te nemen c.q. af te sluiten posities en de informatie op deze site dient als zodanig gebruikt te worden. Vocking is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of verlies dat ontstaat als gevolg van het gebruiken van de aangeboden informatie. Er kan derhalve geen enkel recht ontleend worden aan de informatie op deze site.

De selectie, verwerking en presentatie van alle door Vocking gepresenteerde gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Vocking en haar toeleveranciers staan evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd.

Vocking is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van vocking.nl voor gebruiker als gevolg van storingen in infrastructuur of andere oorzaken. Tevens is Vocking nimmer aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dienstverlening van haar partners voor gebruiker als gevolg van storingen in infrastructuur of andere oorzaken.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle gebruikers van deze site dienen hun eigen analyses en research zelf ter hand te nemen.

Beleggers dienen zich zelf goed te oriënteren ten aanzien van de risico's die beleggen met zich meebrengt, De potentiele verliezen die gepaard gaan met het handelen in futures kunnen onbeperkt oplopen. U kunt uw gehele vermogen en meer verliezen. U dient zelf uw financiŽle situatie, ervaring en beleggingsdoeleinden te bepalen, alvorens in futures of andere financiŽle instrumenten te gaan handelen. Indien u niet volledig begrijpt wat de risico's inhouden is het raadzaam het advies van een onafhankelijke adviseur in te schakelen.

   
   


Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of professioneel advies.